← назад к новостям RU

Àíîíñ OPPO Reno 9, 9 Pro è 9 Pro+: ÿðêèå ñòèëÿãè ñ êðóòûìè ýêðàíàìè

Оригинал (без защиты от корпорастов) | Изображения из статьи: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

Àíîíñ OPPO Reno 9, 9 Pro è 9 Pro+: ÿðêèå ñòèëÿãè ñ êðóòûìè ýêðàíàìèÂûæäàâ ðîâíî ïîëóãîäèå ñ ðåëèçà ñåðèè Reno 8, OPPO ïðîâåëà â Êèòàå ïðåçåíòàöèþ ñåðèè Reno 9. Êàê è ïðåæäå, â íå¸ âîøëè òðè ìîäåëè: Reno 9, Reno 9 Pro è Reno 9 Pro+, åäèíñòâî äèçàéíà êîòîðûõ âûøëî íà íîâûé óðîâåíü. Òàê, òåïåðü âñå òðè ìîäåëè îñíàùåíû îäíèì è òåì æå 6,7" ýêðàíîì-âîäîïàäîì ñ óçêèì 2,32-ìì "ïîäáîðîäêîì", 120-Ãö ÷àñòîòîé, ØÈÌ 2160 Ãö è 32-Ìï ôðîíòàëêîé ïî öåíòðó. Ñóäÿ ïî âñåìó, çäåñü ïðèìåíÿåòñÿ òà æå AMOLED-ïàíåëü, ÷òî è â íåäàâíèõ OPPO A1 Pro è Realme 10 Pro+. ×òî-æ, ïðîòèâ òàêîé óíèôèêàöèè ìû ñîâñåì äàæå íå ïðîòèâ.

Ðàçëè÷èÿ æå êðîþòñÿ â íà÷èíêå, êàìåðàõ è ìàòåðèàëàõ êîðïóñà. Íà÷í¸ì ñî ñòàðøåãî Reno 9 Pro+, ñåðäöåì êîòîðîãî ñòàë ñëåãêà óðåçàííûé ôëàãìàíñêèé ÷èïñåò Snapdragon 8+ Gen 1 – òîò æå, ÷òî äîñòàëñÿ Honor 80 Pro äí¸ì ðàíåå. Ñèñòåìà êàìåð ñîñòîèò èç ãëàâíîãî 50-Ìï ìîäóëÿ Sony IMX890 ñ OIS, 8-Ìï øèðèêà è 2-Ìï çàãëóøêè. Ó àïïàðàòà ìåòàëëè÷åñêàÿ ðàìêà è ñòåêëÿííàÿ êðûøêà, ïîä êîòîðîé ñêðûâàåòñÿ ëèíåéíûé âèáðîìîòîð è óâåëè÷åííàÿ äî 4700 ìÀ÷ áàòàðåÿ ñ ïîääåðæêîé 80-Âò çàðÿäêè.Ñëåâà íàïðàâî: Reno 9 Pro+, Reno 9 Pro, Reno 9

Ïðîìåæóòî÷íûé OPPO Reno 9 Pro áàçèðóåòñÿ íà ÷èïå MediaTek Dimensity 8100-MAX, à ïî êàìåðàì îòëè÷àåòñÿ î ñòàðøåé ìîäåëè îòñóòñòâèåì OIS è 2-Ìï çàãëóøêè. Áàçîâûé æå Reno 9 ïðåäëàãàåò Snapdragon 778G è 64-Ìï îñíîâíóþ êàìåðó, íî óæå áåç øèðèêà – âìåñòî íåãî 2-Ìï çàãëóøêà. Çàòî èìååòñÿ åäèíñòâî â ñèñòåìå ïèòàíèÿ è ìàòåðèàëàõ: ó îáåèõ ìëàäøèõ ìîäåëåé óñòàíîâëåí àêêóìóëÿòîð íà 4500 ìÀ÷ ñ 67-Âò çàðÿäêîé, ñêðûòûé ïîä ñòåêëÿííîé êðûøêîé â ðàìêàõ èç ïëàñòèêà.

Ê ñëîâó, âñå òðè íîâèíêè îñíàùåíû âûäåëåííûì ÷èïîì îáðàáîòêè èçîáðàæåíèé MariSilicon X è 32-Ìï ôðîíòàëüíûìè êàìåðàìè IMX709 ñ àâòîôîêóñîì. Åù¸ îäíîé ïðèÿòíîé îñîáåííîñòüþ òðîèöû ñòàëè ùåäðûå êîíôèãóðàöèè ïàìÿòè: ìëàäøèé Reno 9 áóäåò äîñòóïåí ñ 8/256, 12/256 è 12/512 ÃÁ çà 2499, 2699 è 2999 þàíåé, à "ïðîøêè" è âîâñå ñ 16/256 è 16/512 ÃÁ: 3499 è 3799 þàíåé çà Reno 9 Pro è 3999 è 4399 þàíåé çà Reno 9 Pro+. Íà êèòàéñêèõ ïðèëàâêàõ äåâàéñû ïîÿâÿòñÿ 10 äåêàáðÿOPPO Reno 9 Pro+OPPO Reno 9 ProOPPO Reno 9

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

  OPPO Reno 9 OPPO Reno 9 Pro OPPO Reno 9 Pro+ Ñåòü 2G, 3G, 4G, 5G Ïðîøèâêà ColorOS 13 íà Android 13 Ýêðàí 6,7", 2412 x 1080 òî÷åê, 394 ppi, 10 áèò, 120 Ãö, òà÷ 240 Ãö, 500 íèò (òèï), 800 íèò (â ïèêå), AMOLED (BOE), ñòåêëî Asahi AGC Dragontrail-Star2 ×èïñåò Snapdragon 778G, 6 íì

GPU: Adreno 642L MediaTek Dimensity 8100-MAX, 5 íì

GPU: Mali-G610 MC6 Snapdragon 8+ Gen 1, óðåçàííàÿ âåðñèÿ, 4 íì

GPU: Adreno 730 ÎÇÓ 8 ÃÁ

LPDDR4x

12 ÃÁ

LPDDR5 16 ÃÁ

LPDDR5 ÏÇÓ 256 ÃÁ

UFS2.2

512 ÃÁ

UFS3.1 256 ÃÁ

512 ÃÁ


UFS 3.1 SIM è êàðòà ïàìÿòè Äâå nanoSIM Êàìåðà Äâîéíàÿ, AI, HDR, çàïèñü âèäåî 4K@30fps, 1080p@60 / 30fps, 720p@60 / 30fps, ñëî-ìî 1080p@120fps, 720ð@240

Îñíîâíàÿ: 64 Ìï, f/1.7, 1/1.56", óãîë çàõâàòà 80 ãð., 6 ëèíç, EIS

×/Á: 2 Ìï, f/2.4 Äâîéíàÿ, AI, HDR, EIS, çàïèñü âèäåî 4K@30fps, 1080p@60 / 30fps, 720p@60 / 30fps, ñëî-ìî 720ð@240 / 120fps

Îñíîâíàÿ: 50 Ìï, Sony IMX890, f/1.8, 1/1.56", 1 ìêì, óãîë çàõâàòà 86 ãð., 7 ëèíç

Øèðîêîóãîëüíàÿ: 8 Ìï, f/2.2, óãîë çàõâàòà 112 ãð., 5 ëèíç Òðîéíàÿ, AI, HDR, EIS, çàïèñü âèäåî 4K@60 / 30fps, 1080p@60 / 30fps, 720p@60 / 30fps, ñëî-ìî 1080p@240fps, 720ð@480

Îñíîâíàÿ: 50 Ìï, Sony IMX890, f/1.8, 1/1.56", 1 ìêì, óãîë çàõâàòà 84 ãð., 7 ëèíç, OIS+EIS

Øèðîêîóãîëüíàÿ: 8 Ìï, f/2.2, óãîë çàõâàòà 118,9 ãð., 5 ëèíç

Ìàêðî: 2 Ìï, f/2.4 Ñåëôè  îòâåðñòèè ïî öåíòðó, 32 Ìï, Sony IMX709, f/2.4, 1/2.74", 0,8 ìêì, óãîë çàõâàòà 90 ãðàäóñîâ, 5 ëèíç, àâòîôîêóñ, çàïèñü âèäåî 1080ð@30fps, 720p@30fps Áàòàðåÿ 4500 ìÀ÷ 4700 ìÀ÷ Çàðÿäêà USB-C, 67 Âò USB-C, 80 Âò Áåñïðîâîäíûå èíòåðôåéñû Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5.1/5.8 ÃÃö

Bluetooth 5.2 BLE

GPS, A-GPS, ÃËÎÍÀÑÑ, GALILEO, QZSS, Beidou Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5.1/5.8 ÃÃö

Bluetooth 5.3 BLE

GPS, A-GPS, ÃËÎÍÀÑÑ, GALILEO, QZSS, Beidou Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5.1/5.8 ÃÃö

Bluetooth 5.2 BLE

GPS, A-GPS, ÃËÎÍÀÑÑ, GALILEO, QZSS, Beidou NFC Åñòü Áèîìåòðèÿ Ñêàíåð îòïå÷àòêà ïàëüöà â ýêðàíå

Ðàñïîçíàâàíèå ëèöà Çâóê Ìîíî, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC Ñòåðåî, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC Âîäîçàùèòà Íå çàÿâëåíà Ðàçìåðû è âåñ 162,3 x 74,2 x 7,19 ìì

174 ã 161,5 x 73,6 x 7,99 ìì

192 ã Öåíà 2499 þàíåé

2699 þàíåé

2999 þàíåé


(23 490 ðóáëåé

25 370 ðóáëåé

28 190 ðóáëåé) 3499 þàíåé

3799 þàíåé


(32 890 ðóáëåé

35 710 ðóáëåé) 3999 þàíåé

4399 þàíåé


(37 590 ðóáëåé

41 350 ðóáëåé)

© Âëàäèìèð Êîâàë¸â. MobiltelefonÏî ìàòåðèàëàì OPPO

Îáçîð Samsung Galaxy A53

Îáçîð Samsung Galaxy S22+

Îáçîð Amazfit T-Rex 2

Îáçîð OPPO Reno7

Îáçîð Huawei Sound Joy

Îáçîð Huawei MateBook D 16

← назад к новостям RU